×

ติดต่อสอบถามและรับบริการ

ติดต่อสอบถามและรับบริการ
หน่วย SMART Visa
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
(One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS)
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 18
เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02 209 1100 ext. 1109-1110
โทรสาร: 0 209 1199
Email: smartvisa@boi.go.thContact us
title:
Email:
Detail: