วิธีการยื่นคำขอรับรองคุณสมบัติผ่านระบบ SMART Visa Online

ขั้นตอนที่ 1 :

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ SMART Visa และลงทะเบียนเข้าใช้ระบบยื่นเอกสารขอรับรองคุณสมบัติสำหรับ SMART Visa แบบออนไลน์ (ระบบ SMART Visa Online) https://smart-visa.boi.go.th หลังจากได้รับ e-mail อัตโนมัติจากระบบ ให้กดลิงค์ใน e-mail เพื่อ Activate บัญชีเข้าใช้ระบบ SMART Visa Online

ขั้นตอนที่ 2 :

ลงชื่อเข้าไปในระบบ SMART Visa Online และดาวน์โหลดแบบคำขอรับรองคุณสมบัติสำหรับ SMART Visa ที่ต้องการ (PDF File) และพิมพ์ข้อมูลลงในแบบคำขอที่เป็น PDF File แบบออฟไลน์ สั่งพิมพ์แบบคำขอที่กรอกเสร็จแล้ว ติดรูปถ่าย และเซ็นชื่อลงในแบบคำขอ

ขั้นตอนที่ 3 :

เตรียมเอกสารประกอบสำหรับประเภท SMART Visa ที่ต้องการขอ โดยสามารถตรวจสอบรายการเอกสารในหน้าสุดท้ายของแบบคำขอหรือที่รายการเอกสาร และสแกนเอกสารประกอบให้อยู่ในรูปแบบ PDF File (ยกเว้นแบบคำขอ)

ขั้นตอนที่ 4 :

อัพโหลดแบบคำขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ (PDF File) ลงในระบบ SMART Visa Online เมื่อการอัพโหลดเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด “ส่งเอกสาร” เพื่อยื่นออนไลน์เอกสารทั้งหมดในคราวเดียวกัน

ทั้งนี้ การยื่นเอกสารออนไลน์เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมิได้เป็นการรับคำขอรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ข้อมูลลงในแบบคำขอที่เป็น PDF File และอัพโหลดไฟล์นั้นกลับเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงวิธีการกรอกคำขอโดยวิธีการเขียนมือ และสแกนไฟล์คำขอ เพื่ออัพโหลดกลับเข้ามาในระบบ เนื่องจากจะทำให้การประมวลผลข้อมูลมีความล่าช้า

ขั้นตอนที่ 5 :

จัดชุดเอกสารคำขอซึ่งประกอบด้วยแบบคำขอที่ลงนามแล้ว และเอกสารประกอบ และส่งไปรษณีย์หรือยื่นชุดเอกสารคำขอด้วยตนเองไปยังหน่วย SMART Visa ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS)

ที่อยู่:
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 18
เลขที่ 319 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
หรือ ยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย/สถานกงสุลไทยในประเทศที่ผู้ยื่นขอมีถิ่นพำนัก

กรณีคำขอและเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาคำขอ โดยสำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสแรก โดยสำนักงานฯ จะดำเนินการเพื่อรับรองคุณสมบัติและแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบไม่เกิน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนที่ 6 :

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับรองคุณสมบัติ ให้ผู้สมัครนำหนังสือรับรองคุณสมบัติซึ่งได้รับจาก BOI ไปเป็นหลักฐานประกอบการตรวจลงตรา SMART Visa ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ กรณีท่านอาศัยอยู่ในต่างประเทศ หรือรับการตรวจลงตราที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี กรณีท่านอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 วันทำการนับตั้งแต่ BOI ออกหนังสือรับรองคุณสมบัตินั้น